Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: EGC VALLES CONSULTING S.L.
Domicili Social: Passeig del País Valencià, 1
08150, Parets del Vallès
CIF / NIF: B-63298939
Telèfon: 938600130
e-Mail: egc@colgeocat.org
Lloc Web: www.egcconsulting.info

Dades Registrals:

Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Llibre 0, Tom 15359, Foli 106, Secció 8, Fulla M-257619, Inscripció 1.

1.- OBJECTE

EGC VALLES CONSULTING S.L. (d’ara endavant també el prestador, responsable del lloc web) posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, el prestador facilita als usuaris l’accés i ús de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí  disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Com a usuari, Vostè té l’obligació de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entri en la web, perquè aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en el seu coneixement aquestes obligacions, sent suficient la mera publicació en la web del prestador.

El present avís legal (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del lloc web www.egcconsulting.info.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web..

La prestació dels serveis per part de EGC VALLS CONSULTING S.L.té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador o per tercers a través de la Web poden estar  subjectes al pagament d’un preu determinat en les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

Així mateix, el prestador condiciona l’ús d’alguns dels Serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que  facilita l’Usuari ha de  ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix la  autenticitat de  les  dades  comunicades a  través de  els    formularis per a  la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a EGC VALLS CONSULTING S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers per la informació facilitada.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors els correspon a aquells, és per això que si accedeixen a  continguts no apropiats per Internet, hauran d’establir en els seus ordinadors determinats mecanismes, en particular, programis informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin 100% infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web conforme a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’usar la pàgina amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius  i  tota  classe  de  continguts  emmagatzemats  en  qualsevol  equip  informàtic  del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes  constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic;
(c)  Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol  manera perjudiqui la credibilitat de EGC VALLS CONSULTING S.L. o de tercers;
(f)  constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El  prestador  es  eximeix  de  qualsevol  mena  de  responsabilitat  derivada  de  la  informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores  al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

– la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
– l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts i/o lesius dels drets i interessos de EGC VALLS CONSULTING S.L., dels altres usuaris, tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vegeu la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des d’aquest lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la  legislació nacional, o  internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

EGC VALLS CONSULTING S.L. ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/us fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

El prestador posa a la disposició dels usuaris la Política de Privacitat informant els usuaris respecte als següents aspectes:

–     Dades del Responsable del tractament.
–     Dades tractades.
–     Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
–     Finalitat del tractament.
–     Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
–     Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

Tot això per al cas que l’equip del prestador pugui:

i) respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
ii) realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc web; o bé
iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies ressenyades.

El Prestador l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són de necessari emplenament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que s’estableix en l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a EGC VALLS CONSULTING S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment.

7. XARXES SOCIALS

L’informem que EGC VALLS CONSULTING S.L. pot ser present en xarxes  socials. El  tractament de les  dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així  com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari.

EGC VALLS CONSULTING S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del seu interès, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots  els  continguts  de el  lloc  web  es  troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per  part  de el  prestador serà considerat  un  incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador NO AUTORITZA al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de  drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments  de  els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de MADRID.