estudios-de-patologias-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudi de patologies en la construcció

Realitzem una anàlisi dels patrons de deterioració que presenta un edifici.

estudio-de-patologias-en-la-construccion-en-barcelona-egc-consulting

Què és una patologia en la construcció?

Una patologia de la construcció és un o diversos problemes constructius presents en una edificació o en algun dels seus elements. Aquests problemes poden aparèixer immediatament després de la seva execució o després de molts anys, encara que el més comú és que sorgeixin per canvis en les condicions contextuals.

Aquestes patologies poden ser aparents o estar ocultes, arriscant de totes dues maneres la qualitat de vida dels habitants. Quan són aparents, els patrons de deterioració es manifesten per mitjà de fissures, corrosió, esquerdes o deformacions evidents tant a l’interior com en l’exterior de la construcció.

Causes d’una patologia en la construcció

Les possibles causes de deterioració de les edificacions queden contingudes en la següent llista. Cal ressaltar que la interrelació entre les causes de la patologia fa impossible aïllar cadascuna d’elles, però es pot fer una síntesi dels orígens comuns. Ells són:

    1. Presència d’aigua en diferents aspectes de la construcció i/o el sòl. Els patrons de deterioració per presència d’aigua tenen el seu origen en el context de l’edifici, a causa de filtracions subterrànies o superficials, provinents de la pluja, la neu, de canvis en el nivell freàtic del terreny, filtracions dels sistemes i xarxes hidràuliques, i fins i tot en els processos constructius.
    2. Moviments dels materials o dels sistemes de l’edificació. Aquest tipus de patrons de deterioració s’origina per moviments del terreny o variacions en la constitució original dels sòls. Es deu a canvis en les càrregues sotmeses a l’edificació o per vibracions exteriors o interiors a l’estructura, les quals provoquen alteracions en les dimensions dels elements. L’anterior, per causa de les variacions en les condicions tèrmiques o higrotèrmiques i en processos físics de deformació i flexió.
    3. Accions físiques, químiques o biològiques. Finalment, estan els processos de deterioració causats per acció de la radiació solar; processos químics de carbonatació i/o sulfatación o per processos químics causats per presència d’humitat en els elements constructius. També es deu a la presència de sals en els materials, o processos biològics per presència de xilòfags, fongs, etc.

L’origen de totes aquestes deterioracions es deu a causes intrínseques com la ubicació geogràfica de l’edificació, o a causes inherents al seu disseny i construcció; les causes extrínseques són els agents naturals i les accions de l’home.

Necessites un estudi de patologies en la construcció?

Contacti amb els nostres professionals per a poder rebre tota la informació i assessorament que necessiti