estudio-geotecnico-para-edificacion-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudi geotècnic per edificació

Per a construcció i rehabilitació de qualsevol mena d’edificació, i projectes d’obra civil a Barcelona

estudi-geotecnic-a-barcelona-per-edificacio-egc-consulting

Què és un estudi geotècnic?

L’estudi geotècnic és un informe obligatori per Llei, (Codi Tècnic de l’Edificació, 2006) per a tots l’habitatges unifamiliars de nova construcció, així com per a les reformes que suposin ampliació de la superfície o modificacions de l’estructura.

Es tracta d’un informe tècnic (previ a la redacció del projecte d’arquitectura) on s’analitzen la composició del sòl i es calcula la resistència del terreny per a suportar la càrrega que transmet l’habitatge. Amb aquestes dades, l’arquitecte pot dimensionar la fonamentació més adequada i econòmica per a la seva nova casa. Un bon estudi geotècnic aconsegueix estalviar en la partida de fonamentació de l’ordre de 5 a 10 vegades el seu cost.

Procediment de treball per a un estudi geotècnic

Realitzar un estudi geotècnic a Barcelona per part d’un professional amb experiència, és imprescindible per al seu arquitecte, per a sol·licitar llicència a l’ajuntament i així com per a contractar el segur decennal, en habitatges d’autopromoció. El segur decennal és una assegurança de danys materials obligatori per llei que garanteix durant 10 anys tots els danys produïts per vicis o defectes que afectin l’obra: fonamentació, bigues, forjats, murs de càrrega i qualsevol altre que afecti la resistència i estabilitat general.

  • Anàlisi prèvia del projecte
  • Assajos en camp (sondejos, penetròmetres, preses de mostra)
  • Assajos de laboratori
  • Redacció de l’informe
  • Visat en el Col·legi Geòlegs (opcional)

Contacti amb nosaltres per a realitzar l’estudi geotècnic a Barcelona que necessita.

Necessites un estudi geotècnic a Barcelona?

Contacti amb els nostres professionals per a poder rebre tota la informació i assessorament que necessiti