estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

febrer 5, 2024

Compactació de sòls en obra: Optimització de terrenys per a una construcció segura

Compactació de sòls en obra: Optimització de terrenys per a una construcció segura

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

compactacio-de-sols-en-obra-optimitzacio-de-terrenys-per-a-una-construccio-segura

La compactació de sòls en obra és un procés essencial en la construcció. Permet obtenir una superfície sòlida i adequada per a la construcció, evitant problemes com l’escorriment de l’aigua, els danys per gelades, els enfonsaments i la contracció del terreny. Existeixen diferents mètodes de compactació, com la vibració, l’estàtica per pressió, el pastat i la compressió mitjançant impacte. Per a aconseguir una compactació eficient s’utilitzen diverses eines i maquinària, com el pisón, la planxa vibrant, el mini corró vibrador i el corró vibrant dièsel. En diferents projectes de construcció, com la construcció de murs, els moviments de terra i canalitzacions, l’edificació industrial i la construcció de parcs i jardins, es requereix realitzar la compactació del sòl. És necessari controlar el drenatge, prevenir danys per gelades i reduir la contracció del terreny. La compactació dels sòls en obra ofereix beneficis com a major capacitat de càrrega, prevenció d’enfonsaments i deformacions, control del drenatge, reducció de cavitats d’aigua i prevenció de problemes causats per baixes temperatures. L’elecció del mètode de compactació i la maquinària adequada depenen de les característiques del sòl i del projecte en qüestió.

Importància de la compactació de sòls en obra

La compactació de sòls en obra és un procés essencial per a garantir l’estabilitat i durabilitat de qualsevol construcció. A través d’aquest procediment, s’aconsegueix aglomerar les partícules del sòl, obtenint una superfície sòlida i resistent. Això és crucial per a prevenir futurs problemes i assegurar la integritat de l’estructura.

Beneficis de la compactació del sòl

 • Augment de la capacitat de càrrega: La compactació del sòl millora la seva resistència, permetent que suport majors càrregues sense deformar-se o col·lapsar.
 • Prevenció d’enfonsaments i deformacions: Un sòl compactat correctament evita enfonsaments i deformacions, la qual cosa és fonamental per a mantenir l’anivellament i estabilitat de la construcció.
 • Control del drenatge: Mitjançant la compactació del sòl, es redueix la permeabilitat, evitant problemes d’acumulació d’aigua i millorant el drenatge del terreny.
 • Reducció de cavitats d’aigua: La compactació disminueix els espais buits en el sòl, la qual cosa prevé la formació de cavitats que podrien comprometre l’estructura.
 • Prevenció de problemes causats per baixes temperatures: Un sòl compactat minimitza el risc de danys a causa de la contracció causada per les baixes temperatures, mantenint l’estabilitat de l’obra fins i tot en condicions climàtiques adverses.

Precaucions per a evitar problemes en la construcció

En realitzar la compactació de sòls en una obra, és necessari prendre unes certes precaucions per a assegurar l’eficàcia i durabilitat del procés. Algunes d’aquestes precaucions són:

 • Realitzar un estudi previ del sòl: És essencial analitzar les característiques del sòl abans de començar amb la compactació, ja que això permetrà determinar el mètode i la maquinària més adequada per al terreny en qüestió.
 • Controlar la humitat del sòl: La humitat del sòl és un factor clau en la compactació. És important mantenir un equilibri adequat d’humitat per a aconseguir una compactació òptima. Tant un excés com una falta d’humitat poden afectar l’efectivitat del procés.
 • Realitzar proves de compactació: Per a assegurar-se que la compactació del sòl s’ha realitzat correctament, s’han de realitzar proves de densitat i control de compactació de manera periòdica. Això permetrà verificar si s’han aconseguit els nivells de densitat desitjats.
 • Seguir les recomanacions del fabricant: Cada mètode de compactació i maquinària utilitzada té les seves pròpies especificacions i recomanacions del fabricant. És fonamental seguir-les correctament per a garantir l’eficàcia i seguretat del procés.

Mètodes de compactació del sòl

En la compactació de sòls en obra s’utilitzen diferents mètodes, cadascun amb les seves pròpies característiques i aplicacions específiques. A continuació, es descriuen els principals mètodes utilitzats:

Vibració com a mètode de compactació

La vibració és un mètode comunament utilitzat en la compactació de sòls. Consisteix a utilitzar maquinària vibrant, com a plaques vibrants o corrons vibradors, per a aplicar vibracions d’alta freqüència al sòl. Aquestes vibracions ajuden a acomodar les partícules i a reduir els espais buits, aconseguint una major densitat del sòl.

Estàtica per pressió en la compactació del sòl

La compactació estàtica per pressió es basa en l’aplicació d’una càrrega estàtica sobre el sòl per a millorar la seva densitat. S’utilitza maquinària com a corrons pesats o pneumàtics que apliquen una pressió constant sobre el sòl, la qual cosa permet que les partícules es compactin i es redueixin els buits.

Pastat com a tècnica de compactació

El pastat és un mètode de compactació que consisteix a barrejar el sòl amb aigua per a millorar la seva cohesió i densitat. S’utilitzen màquines com els corrons de pues o els mescladors de sòl que pasten i barregen el sòl amb l’aigua, aconseguint una major compactació.

Compressió mitjançant impacte en la compactació del sòl

La compressió mitjançant impacte és un mètode que s’utilitza per a compactar sòls granulars mitjançant l’aplicació d’impactes repetits. S’empren maquinàries com els corrons compactadores o els martells pneumàtics que colpegen el sòl amb força, la qual cosa facilita la compactació en trencar i desplaçar les partícules.

Maquinària utilitzada en la compactació de sòls

La compactació de sòls en obra requereix l’ús de maquinària especialitzada que permeti aconseguir una superfície sòlida i resistent. A continuació, es presenten les principals eines utilitzades en aquest procés:

Pis0n com a eina de compactació

El pison és una eina manual composta per una base metàl·lica pesada que s’utilitza per a compactar petites àrees de sòl. El seu funcionament consisteix a colpejar repetidament la superfície del sòl, la qual cosa ajuda a aglomerar les partícules i reduir la porositat. Aquesta eina és ideal per a treballs en àrees de difícil accés o per a complementar la compactació realitzada amb maquinària més pesada.

Planxa vibrant per a compactació del sòl

La planxa vibrant és una màquina compactadora que s’utilitza per a compactar grans àrees de sòl de manera eficient i ràpida. Funciona mitjançant vibracions mecàniques que es transmeten a la superfície del sòl, la qual cosa facilita l’aglomerat de les partícules. La planxa vibrant és especialment útil en sòls cohesius o argilencs.

Mini corró vibrador en la compactació

El mini corró vibrador és una màquina compactadora de menor grandària que s’utilitza per a compactar àrees de sòl més petites o d’accés complicat. Compta amb corrons que vibren, permetent un millor assentament del sòl i una major densitat. Aquest equip és molt versàtil i s’adapta a diferents tipus de terreny.

Corró vibrant dièsel per a la compactació del sòl

El corró vibrant dièsel és una màquina de major grandària i potència, ideal per a la compactació de grans àrees de sòl. Funciona mitjançant el pes propi i la vibració dels seus corrons, la qual cosa permet una compactació profunda i uniforme. Aquest tipus de corró és especialment eficient en sòls granulars o onerosos.

Processos de compactació en diferents projectes de construcció

Compactació de sòls en construcció de murs

La compactació del sòl és un pas essencial en la construcció de murs per a assegurar l’estabilitat i durabilitat de l’estructura. S’utilitzen mètodes de compactació com la vibració i l’estàtica per pressió per a aglomerar les partícules del sòl i obtenir una superfície sòlida. És important assegurar-se que el sòl estigui degudament compactat abans de la construcció del mur, evitant així problemes futurs com a enfonsaments o deformacions.

Compactació de sòls en moviments de terra i canalitzacions

En els projectes que involucren moviments de terra i canalitzacions, la compactació del sòl juga un paper crucial. Mitjançant la utilització de tècniques de pastat i compressió mitjançant impacte, es busca obtenir una superfície compacta i resistent que garanteixi l’estabilitat de les estructures i eviti possibles problemes, com el col·lapse de les canalitzacions o l’assentament del terreny.

Compactació de sòls en edificació industrial

En l’edificació industrial, la compactació del sòl és essencial per a garantir la integritat de les instal·lacions i la seguretat dels treballadors. S’empren mètodes de compactació com la vibració i el pastat, utilitzant maquinària especialitzada com el mini corró vibrador i el pisón. L’adequada compactació del sòl en aquesta mena de projectes assegura una base sòlida i resistent, evitant problemes com l’aparició de fissures o enfonsaments.

Compactació de sòls en construcció de parcs i jardins

En la construcció de parcs i jardins, és fonamental realitzar una correcta compactació del sòl per a assegurar l’estabilitat de les àrees verdes i prevenir problemes com l’enfonsament del terreny o l’aparició de sots. S’utilitzen tant mètodes de vibració com l’estàtica per pressió, així com eines com la planxa vibrant i el corró vibrant dièsel. Una compactació adequada proporciona una base sòlida per al creixement de la vegetació i permet el gaudi segur i durador de l’espai verd.

Consideracions importants en la compactació de sòls

Control del drenatge en la compactació del sòl

Un aspecte fonamental en la compactació de sòls en obra és el control del drenatge. En compactar el sòl, es busca reduir l’escorriment de l’aigua, evitant problemes com l’acumulació d’humitat en la superfície. Per a aconseguir-ho, és necessari treballar en terrenys ben drenats, assegurant que l’aigua pugui fluir adequadament i no generar cavitats o foradades en el sòl compactat. A més, es recomana utilitzar materials granulars amb bon drenatge per a garantir una compactació eficient i duradora.

Prevenció de danys per gelades en la compactació

Un altre punt clau en la compactació de sòls en obra és la prevenció de danys causats per les gelades. Durant les èpoques de baixes temperatures, el sòl compactat pot sofrir expansions i contraccions que poden comprometre la seva estabilitat. Per a evitar aquests problemes, és fonamental compactar el sòl de manera adequada, assegurant que no quedin espais buits o bosses d’aire que puguin ser afectats per les gelades. A més, es recomana utilitzar materials adequats que tinguin una bona resistència a les baixes temperatures, la qual cosa contribuirà a una major durabilitat de la compactació.

Reducció de la contracció del terreny en la compactació

En la compactació de sòls en obra, un dels objectius principals és reduir la contracció del terreny. Durant el procés de compactació, les partícules del sòl s’uneixen i s’eliminen els espais buits, la qual cosa disminueix la contracció del sòl en assecar-se. Per a aconseguir-ho, és important aplicar tècniques de compactació adequades i utilitzar maquinària especialitzada que permeti obtenir la densitat desitjada en el sòl. A més, és recomanable realitzar proves de compactació per a verificar els nivells de densitat reeixits i realitzar ajustos si és necessari. Amb una adequada reducció de la contracció, es prevenen problemes com a enfonsaments i deformacions que podrien comprometre l’estabilitat de l’obra.

Preguntes freqüents sobre la compactació de sòls en obra

Quins beneficis aporta la compactació del sòl en una obra?

La compactació del sòl en una obra proporciona diversos beneficis, entre els quals es destaquen:

 • Augment de la capacitat de càrrega del sòl, garantint una base sòlida i estable per a la construcció.
 • Prevenció d’enfonsaments i deformacions, evitant danys en l’estructura.
 • Control eficient del drenatge, evitant problemes d’acumulació d’aigua.
 • Reducció de cavitats d’aigua, evitant problemes d’assentament i erosió en el terreny.
 • Prevenció de problemes causats per baixes temperatures, com la contracció i expansió del sòl.

Quins són els mètodes més eficients de compactació?

Existeixen diferents mètodes de compactació del sòl, cadascun amb la seva eficiència i aplicabilitat segons les característiques del terreny. Alguns dels mètodes més comuns inclouen:

 • Vibració: mitjançant l’ús de maquinària vibrant s’aconsegueix una adequada compactació del sòl.
 • Estàtica per pressió: aplicant una càrrega estàtica sobre el sòl per a compactar-lo eficientment.
 • Pastat: consisteix a barrejar el sòl amb un agent estabilitzador per a millorar la seva densitat.
 • Compressió mitjançant impacte: utilitzant maquinària pesant que aplica cops repetits per a compactar el sòl.

Quina maquinària s’utilitza en la compactació de sòls?

En la compactació de sòls s’utilitzen diverses eines i maquinària especialitzada, entre les quals es destaquen:

 • Pison: una eina manual que s’utilitza per a compactar petites àrees de sòl.
 • Planxa vibrant: una màquina que vibra per a compactar grans superfícies de sòl de manera eficaç.
 • Mini corró vibrador: un corró de menor grandària que la planxa vibrant, utilitzat en àrees més reduïdes.
 • Corró vibrant dièsel: una maquinària pesant que s’utilitza per a compactar grans extensions de sòl en obres de major envergadura.

En quins projectes és necessari realitzar la compactació del sòl?

La compactació del sòl és necessària en diferents tipus de projectes de construcció, com:

 • Construcció de murs: per a garantir una base sòlida i evitar futurs problemes estructurals.
 • Moviments de terra i canalitzacions: per a assegurar l’estabilitat del terreny i prevenir enfonsaments.
 • Edificació industrial: per a proporcionar una superfície resistent i estable en zones d’alt trànsit i càrregues.
 • Construcció de parcs i jardins: per a crear un terreny ferm i adequat per al disseny paisatgístic.

Últimes publicacions