estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

març 5, 2024

Estudi geològic i geotècnic: Importància i recomanacions a Espanya

Estudi geològic i geotècnic: Importància i recomanacions a Espanya

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

estudi-geologic-i-geotecnic-importancia-i-recomanacions-a-espanya

L’estudi geològic i geotècnic és fonamental per a projectes de construcció. Aquests estudis analitzen el terreny i les seves característiques, com la composició del sòl i els riscos geològics. A més, s’avalua la normativa i regulació vigent en l’edificació, prioritzant la gestió de riscos ambientals. Aquests estudis tenen una aplicació pràctica en el disseny de fonamentacions i la prevenció d’impactes en talussos, mineria i pedreres. En aquest article, explorarem la importància d’aquests estudis, la seva realització, la normativa corresponent i la seva aplicació en projectes reals.

Importància dels estudis geològics i geotècnics

L’estudi geològic i geotècnic exerceix un paper crucial en el camp de l’enginyeria civil i la construcció. Aquestes recerques es duen a terme per a comprendre en profunditat les característiques del terreny on es realitzarà una obra o projecte, a fi d’avaluar els possibles riscos geològics i determinar les solucions adequades.

Aquests estudis permeten obtenir informació precisa sobre la composició del sòl, la presència d’aigua subterrània, l’estabilitat del terreny i altres factors geotècnics rellevants. Això resulta fonamental per a prendre decisions fonamentades en el disseny de fonamentacions, estructures i excavacions, garantint la seguretat i l’estabilitat al llarg del temps.

A més, l’estudi geològic i geotècnic ajuda a identificar els riscos potencials associats al terreny, com a lliscaments, enfonsaments o liqüefacció del sòl. Això permet planificar mesures de mitigació adequades i adoptar les precaucions necessàries durant les fases de construcció i explotació de les obres.

Així mateix, aquests estudis faciliten el compliment de la normativa vigent en l’edificació, assegurant-se que els projectes compleixin amb els requisits legals i normatius en matèria geotècnica i geològica. Això és essencial per a garantir la qualitat de les construccions i la seva adaptació a les condicions del terreny en el qual s’assenten, minimitzant els riscos i assegurant la durabilitat i funcionalitat de les estructures.

Característiques i realització d’estudis del terreny

Els estudis del terreny són una etapa fonamental en el desenvolupament de projectes de construcció. Proporcionen informació detallada sobre les característiques geològiques i geotècniques del terreny, la qual cosa és essencial per a garantir la seguretat i estabilitat de les estructures.

Anàlisi del sòl i sondejos geotècnics

L’anàlisi del sòl es realitza a través de la realització de sondejos geotècnics. Aquests consisteixen en l’extracció de mostres de sòl i roca a diferents profunditats, per al seu posterior estudi en laboratori. Aquestes anàlisis permeten determinar les propietats geotècniques del terreny, com la seva capacitat portant, compacidad, permeabilitat, entre altres.

A més, els sondejos geotècnics també són utilitzats per a determinar la profunditat i característiques dels estrats geològics presents en el terreny. Aquesta informació és fonamental per a comprendre l’estructura del sòl i preveure possibles problemes o riscos geotècnics.

Assajos de laboratori i cartografies geològiques

Una vegada obtingudes les mostres de sòl, es duen a terme una sèrie d’assajos en laboratori per a determinar les seves propietats físiques i mecàniques. Entre els assajos més comuns es troben la granulometria, la compactació, la resistència al tall i la permeabilitat. Aquests assajos permeten avaluar la idoneïtat del sòl per a suportar càrregues i dissenyar les fonamentacions de manera adequada.

D’altra banda, les cartografies geològiques són eines fonamentals per a comprendre la distribució dels diferents tipus de sòl i roca en una àrea determinada. Aquestes cartografies representen les unitats geològiques i les seves característiques, com la composició litològica, l’estructura geològica i la presència de falles o fractures.

 • Els estudis del terreny proporcionen informació crucial per a garantir la seguretat de les estructures.
 • L’anàlisi del sòl es realitza mitjançant sondejos geotècnics, que permeten obtenir mostres del terreny per al seu estudi en laboratori.
 • Aquestes anàlisis permeten determinar les propietats geotècniques del sòl, com la seva capacitat portant, compacidad i permeabilitat.
 • Els assajos de laboratori són utilitzats per a determinar les propietats físiques i mecàniques del sòl, com la resistència al tall i la permeabilitat.
 • Les cartografies geològiques representen les unitats geològiques i les seves característiques en una àrea determinada.
 • Aquestes cartografies són fonamentals per a comprendre la distribució dels diferents tipus de sòl i roca.

Normativa i regulació en l’edificació

A Espanya, la normativa en l’edificació exigeix la realització d’estudis geotècnics i geològics en els projectes de construcció. Aquests estudis han de complir amb una sèrie de requisits legals establerts per a garantir la seguretat i la qualitat de les obres. Entre els requisits més importants es troben:

 • Anàlisi exhaustiva del terreny: Els estudis geotècnics han d’incloure la identificació de les característiques del sòl i del subsol, així com l’anàlisi de la resistència del terreny i la presència de possibles fenòmens geològics.
 • Sondejos geotècnics: Es requereix la realització de sondejos per a obtenir mostres representatives del terreny i realitzar assajos que permetin avaluar les seves propietats.
 • Assajos de laboratori: Els materials obtinguts en els sondejos han de ser analitzats en laboratori per a determinar les seves propietats físiques i mecàniques, la qual cosa ajuda a definir les fonamentacions i altres aspectes tècnics del projecte.
 • Cartografies geològiques: És necessari elaborar cartografies geològiques per a identificar les diferents unitats geològiques presents en la zona d’estudi i avaluar els riscos associats a cadascuna d’elles.

Legislació en obres civils i edificació

La legislació a Espanya regula de manera detallada els aspectes relacionats amb les obres civils i l’edificació. Aquestes normatives defineixen els procediments, requisits i estàndards que han de complir els estudis geotècnics i geològics en els projectes de construcció.

 • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat que han de complir els edificis a Espanya. Inclou criteris i directrius per a la realització d’estudis geotècnics.
 • Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE): La LOE estableix les responsabilitats dels agents que intervenen en el procés constructiu, incloent-hi l’obligatorietat de realitzar estudis geotècnics per a garantir la solidesa i estabilitat de les construccions.
 • Reglaments específics: A més de les normes generals, existeixen reglaments específics que regulen aspectes concrets de l’edificació, com el Reglament de Seguretat Estructural i el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.Gestión de riesgos geológicos y ambientales

La gestió de riscos geològics i ambientals és clau en els estudis geològics i geotècnics. Es busca identificar i avaluar els possibles perills i amenaces que podrien afectar un projecte de construcció. Per a això, es realitzen anàlisis detallades de la geologia de l’àrea i s’estudien els moviments del sòl, les condicions hidrogeològiques i els esdeveniments naturals, com a terratrèmols o lliscaments.

Amb la informació recopilada, es duu a terme una valoració dels impactes ambientals que podrien generar-se durant l’execució de l’obra. Això implica identificar les possibles alteracions en els ecosistemes, en els recursos hídrics i en la qualitat de l’aire i del sòl. Amb aquesta avaluació, es poden establir mesures de mitigació per a minimitzar els efectes negatius sobre l’entorn.

Prevenció d’impactes en talussos, mineria i pedreres

En la planificació i execució de projectes de construcció situats en terrenys amb talussos, explotacions mineres o pedreres, és fonamental una adequada prevenció d’impactes. Per a això, es duen a terme estudis geològics i geotècnics específics que avaluïn els riscos i proposin solucions.

Aquests estudis inclouen la caracterització del terreny, l’avaluació de l’estabilitat dels talussos, la determinació de les propietats geomecàniques del sòl i la identificació dels riscos associats al procés d’extracció o explotació. Sobre la base d’aquesta informació, es dissenyen mesures preventives com la implementació de sistemes de drenatge, l’estabilització de talussos o el control de vibracions i sorolls.

Aplicació pràctica en projectes de construcció

L’aplicació pràctica dels estudis geològics i geotècnics en projectes de construcció és crucial per a garantir l’estabilitat i seguretat de les estructures. A través d’aquestes aplicacions, es poden realitzar dissenys i fonamentacions eficients, així com prendre decisions adequades en la prevenció de riscos i la mitigació d’impactes ambientals.

Aplicacions geotècniques en disseny i fonamentació

En el disseny i fonamentació de projectes de construcció, s’utilitzen els estudis geotècnics per a determinar les característiques del sòl i la seva capacitat de suport. Això permet seleccionar les tècniques de fonamentació més adequades, com pilotis, sabates o lloses, considerant factors com la resistència del terreny, la càrrega a suportar i les condicions geològiques prevalents.

A més, els estudis geotècnics són fonamentals en l’avaluació de l’estabilitat de talussos i vessants, permetent determinar mesures de reforç i prevenció de lliscaments. Això és especialment important en projectes localitzats en zones amb alta inclinació o condicionades per l’impacte de fenòmens naturals com a terratrèmols o pluges intenses.

Casos d’estudi i solucions geotècniques

L’aplicació de l’estudi geològic i geotècnic s’evidencia en diversos casos d’estudi. Aquests casos ens permeten comprendre com s’implementen solucions geotècniques específiques per a afrontar els desafiaments geològics i geotècnics presents en cada projecte.

Un exemple d’això és l’ús de murs de contenció en terrenys inclinats o inestables, on s’utilitzen tècniques com a ancoratges, murs pantalla o murs de gaviones per a estabilitzar l’estructura i evitar lliscaments.

Un altre cas rellevant és la implementació de sistemes de drenatge en terrenys amb alt nivell freàtic, per a evitar problemes d’inundacions i assegurar l’estabilitat de les construccions. Això implica la construcció de sistemes de drenatge adequats, com a pous de drenatge, rases infiltrants o la instal·lació de canonades de drenatge.

Aquests casos d’estudi demostren la importància de l’estudi geològic i geotècnic en la cerca de solucions personalitzades i eficients per a cada projecte de construcció, considerant les particularitats del terreny i minimitzant els riscos associats.

Últimes publicacions