estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

setembre 5, 2023

Anàlisi de riscos geotècnics: identificació i mitigació de perills

Anàlisi de riscos geotècnics: identificació i mitigació de perills

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

analisi-de-riscos-geotecnics-identificacio-i-mitigacio-de-perills-egc-consulting

En el camp de l’enginyeria geotècnica, l’anàlisi de riscos geotècnics juga un paper fonamental en la identificació i mitigació de perills associats a projectes de construcció i obres civils. Aquest tipus d’anàlisi permet avaluar les condicions del terreny i predir possibles riscos que podrien afectar l’estabilitat de les estructures. En aquest article, explorarem en detall els aspectes clau de l’anàlisi de riscos geotècnics, des de la identificació de perills fins a les estratègies de mitigació utilitzades.

1. Què és l’anàlisi de riscos geotècnics?

L’anàlisi de riscos geotècnics es refereix al procés d’identificació, avaluació i mitigació dels perills geotècnics que poden afectar l’estabilitat i seguretat de les estructures. Aquest anàlisi té com a objectiu principal preveure els riscos associats al terreny i adoptar mesures preventives per evitar o minimitzar els seus impactes negatius.

2. Identificació de perills geotècnics

La identificació de perills geotècnics implica l’avaluació de les condicions del sòl i la caracterització dels esdeveniments geotècnics que poden ocórrer. Deslizaments de terra, esllavissades, enfonsaments i assentaments diferencials són fenòmens que poden produir-se a causa de les condicions geotècniques del terreny. La caracterització d’aquests esdeveniments implica analitzar la seva magnitud, freqüència d’ocurrència i les condicions geològiques i topogràfiques que els afavoreixen. Aquesta etapa de l’anàlisi de riscos geotècnics permet establir una base sòlida per a l’avaluació dels perills.

3. Avaluació de la magnitud dels riscos

Per avaluar els riscos geotècnics, és necessari considerar tant la probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment com l’impacte potencial que podria tenir sobre les estructures. La combinació d’aquests factors permet classificar els riscos i prioritzar les mesures de mitigació necessàries.

Avaluació de la probabilitat d’ocurrència

La probabilitat d’ocurrència es refereix a la possibilitat que un esdeveniment geotècnic específic es produeixi en un determinat període de temps. S’utilitza informació històrica, models matemàtics i dades recopilades durant la fase d’identificació per estimar la probabilitat d’ocurrència d’esdeveniments geotècnics.

Avaluació de l’impacte potencial

L’impacte potencial es relaciona amb les conseqüències que podria tenir un esdeveniment geotècnic sobre les estructures i la seguretat de les persones. S’avaluen aspectes com la pèrdua de vides, danys materials, interrupció de serveis, entre d’altres. Aquesta avaluació permet identificar els riscos més crítics i establir mesures de mitigació adequades.

4. Estratègies de mitigació de riscos geotècnics

Un cop identificats els riscos geotècnics i avaluada la seva magnitud, s’implementen estratègies de mitigació per reduir o eliminar els possibles perills. Algunes de les estratègies comunes inclouen:

Disseny d’estructures de contenció

En casos de perills geotècnics com ara esllavissades o erosió del sòl, el disseny d’estructures de contenció, com murs de contenció o sistemes de drenatge, pot ajudar a estabilitzar el terreny i evitar possibles col·lapses.

Millora del sòl

Quan es detecten sòls amb baixa capacitat portant o propensos a moviments geotècnics, es poden utilitzar tècniques de millora del sòl per augmentar la seva resistència i estabilitat. Això pot incloure la compactació del sòl, l’estabilització química o l’injecció de materials addicionals per reforçar el terreny.

Drenatge i sistemes de drenatge

En casos de sòls amb elevada capacitat de retenció d’aigua, com ara sòls argilosos, la instal·lació de sistemes de drenatge pot ajudar a reduir els problemes relacionats amb l’aigua, com el sòl expansiu o les socavacions.

Monitoratge i alerta precoç

El monitoratge continu del terreny mitjançant l’ús de sensors i sistemes de monitoratge permet detectar canvis i anomalies en les condicions geotècniques. Aquests sistemes de alerta precoç permeten prendre mesures preventives abans que es produeixin esdeveniments perillosos.

5. Casos d’estudi

Riscos geotècnics en projectes de construcció de carreteres

En els projectes de construcció de carreteres, els riscos geotècnics poden incloure esllavissades, socavaments i enfonsaments. Un anàlisi exhaustiu de les condicions geotècniques del terreny i la implementació de mesures de mitigació adequades són fonamentals per garantir la seguretat i estabilitat de les carreteres.

Riscos associats a la construcció de fonaments en sòls expansius

Els sòls expansius, com ara les argiles, presenten canvis volumètrics significatius en funció de la variació del seu contingut d’aigua. Això pot provocar moviments en els fonaments de les estructures, com ara enfonsaments diferencials. La identificació primerenca d’aquests sòls i el disseny de fonaments adequats són essencials per mitigar els riscos associats.

Riscos geotècnics en projectes d’excavació

Durant l’execució de projectes d’excavació, poden sorgir riscos geotècnics com ara esllavissades o col·lapses de talussos. L’estabilització del terreny mitjançant tècniques de drenatge, ús de sistemes de sosteniment i monitoratge constant són mesures clau per minimitzar els perills i garantir la seguretat de les obres.

6. Importància de l’anàlisi de riscos geotècnics en l’enginyeria civil

L’anàlisi de riscos geotècnics juga un paper fonamental en l’enginyeria civil, ja que permet anticipar i prevenir possibles perills que podrien posar en risc la integritat de les estructures. Mitjançant la identificació dels riscos geotècnics i l’aplicació d’estratègies de mitigació adequades, es pot assegurar la construcció d’obres segures i sostenibles a llarg termini.

L’anàlisi de riscos geotècnics és una etapa crucial en el procés de planificació i execució de projectes de construcció i obres civils. Mitjançant la identificació precisa de perills geotècnics i l’aplicació de mesures de mitigació adequades, es pot assegurar la seguretat i estabilitat de les estructures. L’enginyeria geotècnica és una disciplina clau per garantir la sostenibilitat i fiabilitat de les infraestructures.

Últimes publicacions