estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

juny 5, 2023

Els riscos geotècnics més comuns en la construcció

Els riscos geotècnics més comuns en la construcció

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

els-riscos-geotecnics-mes-comuns-en-la-construccio-egc-consulting

La construcció d’estructures requereix una comprensió profunda de les característiques geotècniques del sòl i les roques subjacents. Els riscos geotècnics són esdeveniments o condicions que poden afectar l’estabilitat i la seguretat d’una construcció. En aquest article, explorarem els riscos geotècnics més comuns en la construcció i com poden afectar els projectes.

Riscos geotècnics més comuns en la construcció

Lliscaments de terra

Els lliscaments de terra són moviments massius de sòl i roques en pendents. Aquests esdeveniments poden ocórrer a causa de la falta de cohesió del sòl, la presència d’aigua, canvis en el pendent o activitats humanes. Els lliscaments de terra representen un risc significatiu, ja que poden danyar estructures, interrompre carreteres i causar lesions o pèrdues de vides.

Enfonsaments i assentaments

Els enfonsaments i assentaments ocorren quan el sòl es comprimeix o s’assenteixi a causa de la càrrega d’una estructura. Aquests fenòmens poden ocórrer a causa de la consolidació del sòl, l’extracció d’aigua subterrània o la construcció d’estructures pesades. Els enfonsaments i assentaments poden causar danys estructurals, esquerdes en les edificacions i problemes en les xarxes de serveis subterrànies.

Erosió del sòl

L’erosió del sòl és un risc geotècnic comú, especialment en àrees amb pendents pronunciades o exposició a pluges intenses. L’erosió del sòl pot afeblir la base d’una estructura i afectar l’estabilitat del terreny circumdant. A més, pot provocar la pèrdua de sòl fèrtil i la degradació del medi ambient.

Inestabilitat de talussos

La inestabilitat de talussos es refereix al col·lapse o lliscament de vessants o talussos naturals o construïts. Aquest risc geotècnic pot ser causat per la falta de cohesió del sòl, canvis en la saturació de l’aigua, vibracions sísmiques o l’excavació inapropiada del vessant. La inestabilitat de talussos pot representar un perill per a les estructures pròximes i les persones.

Soscavacions

Les soscavacions són buits subterranis que es formen quan el sòl s’erosiona sota una estructura. Aquests buits poden ser causats per fugides d’aigua, excavacions inadequades o activitats mineres. Les soscavacions representen un risc greu, ja que poden provocar el col·lapse de l’estructura i posar en perill la vida de les persones.

Subsol inadequat

La presència d’un subsol inadequat, com a sòls expansius o sòls amb baixa capacitat de càrrega, pot plantejar riscos geotècnics en la construcció. Aquests sòls poden provocar enfonsaments diferencials, assentaments desiguals i danys en les estructures. És crucial realitzar estudis geotècnics adequats per a avaluar la qualitat del subsol abans de començar un projecte de construcció.

Els enginyers geotècnics exerceixen un paper fonamental en l’anàlisi i disseny de solucions per a fer front a aquests riscos i garantir la integritat de les construccions.

Preguntes freqüents

Com es poden prevenir els lliscaments de terra en la construcció?
Algunes mesures de prevenció inclouen l’anàlisi geotècnica del terreny, el disseny de sistemes de drenatge adequats i la implementació de tècniques d’estabilització del sòl.

Quina és la importància de realitzar estudis geotècnics abans de la construcció?
Els estudis geotècnics proporcionen informació crucial sobre les característiques del sòl i les roques subjacents, la qual cosa ajuda als enginyers a dissenyar estructures segures i a prendre mesures per a prevenir riscos geotècnics.

Quines accions es poden prendre per a prevenir enfonsaments i assentaments?
Algunes mesures inclouen la compactació adequada del sòl, el control del nivell freàtic i la distribució uniforme de la càrrega sobre el sòl.

Com es pot prevenir l’erosió del sòl en les àrees de construcció?
Algunes mesures inclouen la revegetació de les àrees exposades, la implementació de mesures de control d’erosió, com a terrasses i barreres, i el maneig adequat de les aigües pluvials.

Què es pot fer per a garantir l’estabilitat dels talussos en la construcció?
Algunes mesures inclouen la construcció de murs de contenció, el drenatge adequat d’aigua i l’estabilització del sòl mitjançant tècniques com la col·locació d’ancoratges o la vegetació dels vessants.

Últimes publicacions