estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

agost 22, 2023

Estudi de sòl per a fonamentacions: Què cal saber abans de construir una estructura

Estudi de sòl per a fonamentacions: Què cal saber abans de construir una estructura

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

estudi-de-sol-per-a-fonamentacions-que-cal-saber-abans-de-construir-una-estructura-egc-consulting

En la construcció de qualsevol estructura, ja sigui una casa, un edifici o un pont, és de vital importància realitzar un estudi de sòl per a fonamentacions. Aquest procés ajuda a determinar les característiques del sòl en l’àrea on es durà a terme la construcció i proporciona informació crucial per a garantir una base sòlida i segura. En aquest article, explorarem tot el que necessites saber sobre l’estudi de sòl per a fonamentacions i la seva importància abans d’emprendre qualsevol projecte de construcció.

1. Què és un estudi de sòl per a fonamentacions?

Un estudi de sòl per a fonamentacions és una avaluació tècnica que es duu a terme per a determinar les propietats i característiques del sòl en una àrea específica on es planeja construir una estructura. L’objectiu principal és comprendre la capacitat portant del sòl, la seva estabilitat i el seu comportament enfront de les càrregues que suportarà la fonamentació. L’estudi de sòl proporciona informació essencial per a dissenyar una fonamentació adequada i prevenir possibles falles estructurals en el futur.

2. Importància de l’estudi de sòl per a fonamentacions

Realitzar un estudi de sòl per a fonamentacions abans de construir una estructura és fonamental per diverses raons:

  • Seguretat: L’estudi de sòl permet identificar possibles problemes en el terreny que podrien comprometre l’estabilitat de l’estructura. Això inclou la presència de sòls inestables, sòls amb baixa capacitat portant o terrenys propensos a lliscaments de terra. En conèixer aquestes condicions, es poden prendre mesures correctives per a garantir la seguretat de la construcció.
  • Eficiència i economia: Un estudi de sòl adequat ajuda a determinar el tipus de fonamentació més apropiada per a l’estructura. Això evita l’ús de solucions excessives o innecessàries, la qual cosa pot resultar en un estalvi significatiu de costos i recursos. A més, en comprendre les característiques del sòl, els enginyers i arquitectes poden optimitzar el disseny estructural, la qual cosa resulta en una construcció més eficient.
  • Durabilitat: Una fonamentació ben dissenyada i construïda sobre la base d’un estudi de sòl precís augmenta la durabilitat de l’estructura. En comprendre les propietats del sòl, es poden prendre mesures per a prevenir problemes com a assentaments diferencials o moviments del terreny que puguin danyar la construcció al llarg del temps.

3. Passos involucrats en un estudi de sòl per a fonamentacions

Un estudi de sòl per a fonamentacions consta de diversos passos importants que han de seguir-se de manera rigorosa. Aquests passos inclouen:

3.1 Inspecció visual del terreny

La inspecció visual del terreny és el primer pas en l’estudi de sòl. S’examina l’àrea de construcció per a identificar qualsevol característica geològica notable, com la presència de pendents pronunciades, cossos d’aigua pròxims o evidència d’activitat sísmica passada. Aquesta inspecció inicial proporciona una idea general de les condicions del terreny i guia la recopilació de mostres de sòl en ubicacions estratègiques.

3.2 Recol·lecció de mostres de sòl

La recol·lecció de mostres de sòl implica prendre mostres representatives del sòl en diferents ubicacions dins de l’àrea de construcció. Aquestes mostres s’obtenen mitjançant perforacions o excavacions i es prenen a diferents profunditats per a avaluar les característiques del sòl en capes. És crucial obtenir una varietat de mostres per a tenir una imatge precisa de les propietats del sòl en tota l’àrea.

3.3 Proves de laboratori

Les mostres de sòl recol·lectades s’emporten al laboratori per a realitzar proves i anàlisis detallades. Aquestes proves inclouen la determinació de la granulometria del sòl, la identificació de la seva classificació segons els sistemes de classificació geotècnica, el mesurament de la humitat, la densitat i la resistència del sòl, entre altres propietats rellevants. Aquests resultats proporcionen informació precisa sobre les característiques del sòl i ajuden els enginyers a prendre decisions fonamentades per al disseny de la fonamentació.

3.4 Anàlisi de resultats

L’anàlisi dels resultats obtinguts de les proves de laboratori és una etapa crucial en l’estudi de sòl. Els enginyers interpreten les dades per a comprendre la capacitat portant del sòl, la seva compressibilitat, la seva estabilitat enfront de càrregues i altres factors rellevants. Aquesta informació s’utilitza per a determinar el tipus de fonamentació més adequat, la profunditat requerida i qualsevol mesura addicional que hagi de prendre’s per a garantir la seguretat i estabilitat de l’estructura.

4. Tipus de sòl i el seu comportament

En l’estudi de sòl per a fonamentacions, es troben diferents tipus de sòl, cadascun amb el seu propi comportament i característiques. Alguns dels tipus de sòl comuns inclouen:

4.1 Sòl argilenc

El sòl argilenc és un sòl compost principalment de partícules fines i posseeix una alta capacitat de retenció d’aigua. És conegut per la seva baixa permeabilitat i la seva tendència a inflar-se quan se satura d’aigua. Aquest tipus de sòl requereix consideracions addicionals en el disseny de fonamentacions a causa del seu comportament expansiu i contractiu.

4.2 Sòl arenós

El sòl arenós està compost principalment de partícules gruixudes i presenta una baixa capacitat de retenció d’aigua. És permeable i tendeix a drenar ràpidament. L’estabilitat de les fonamentacions en sòls arenosos depèn de la compactació adequada i la distribució uniforme de les càrregues.

4.3 Sòl llimós

El sòl llimós és una mescla de partícules fines i gruixudes. Té una capacitat de retenció d’aigua moderada i pot ser propens a l’erosió. El sòl llimós és menys estable que el sòl argilenc o arenós i pot requerir mesures addicionals per a garantir una fonamentació segura.

4.4 Sòl rocós

El sòl rocós està compost principalment de roques i és altament resistent. Ofereix una base sòlida i estable per a les fonamentacions i generalment no requereix mesures addicionals més enllà de l’excavació adequada per a la construcció de la fonamentació

5. Avaluació de la capacitat portant del sòl

La capacitat portant del sòl és la seva capacitat per a suportar la càrrega de l’estructura sense sofrir deformacions excessives o falles. En l’estudi de sòl per a fonamentacions, s’avalua la capacitat portant del sòl mitjançant proves i càlculs especialitzats. Això permet determinar la càrrega màxima que el sòl pot suportar i ajuda a dimensionar la fonamentació en conseqüència.

6. Determinació de la profunditat de la fonamentació

La profunditat de la fonamentació és un aspecte crític que es determina en l’estudi de sòl. La profunditat adequada depèn de diversos factors, com la capacitat portant del sòl, la presència de capes de sòl inestables, les càrregues de disseny i les consideracions locals. La determinació precisa de la profunditat de la fonamentació és essencial per a garantir l’estabilitat i durabilitat de l’estructura.

7. Consideracions addicionals

Existeixen unes certes consideracions addicionals en l’estudi de sòl per a fonamentacions que han de tenir-se en compte segons les característiques particulars del lloc de construcció:

7.1 Estudi de sòl per a fonamentacions en terrenys inclinats

Quan la construcció es duu a terme en terrenys inclinats, s’han de realitzar avaluacions geotècniques addicionals per a comprendre com el terreny afecta l’estabilitat de la fonamentació. Això inclou consideracions sobre l’estabilitat de talussos, l’erosió i la possibilitat de lliscaments de terra.

7.2 Estudi de sòl per a fonamentacions en zones sísmiques

En àrees propenses a terratrèmols, l’estudi de sòl per a fonamentacions ha de tenir en compte la capacitat del sòl per a resistir les forces sísmiques. Això implica avaluar la liquiditat del sòl, el seu comportament durant moviments sísmics i la necessitat de mesures de reforç addicionals per a garantir la resistència de la fonamentació.

Un estudi de sòl per a fonamentacions és un pas essencial abans de començar qualsevol projecte de construcció. Proporciona informació valuosa sobre les característiques del sòl, la seva capacitat portant i el seu comportament enfront de les càrregues. Això permet als enginyers i arquitectes dissenyar fonamentacions adequades, segures i duradores per a qualsevol estructura. Ignorar l’estudi de sòl pot portar a problemes greus en la construcció, com a assentaments diferencials, lliscaments de terra o fins i tot col·lapses estructurals.

Preguntes freqüents

1. Quina és la importància d’un estudi de sòl per a fonamentacions?

Un estudi de sòl per a fonamentacions és important perquè proporciona informació crucial sobre les característiques del sòl i el seu comportament. Això ajuda als enginyers a dissenyar fonamentacions adequades, segures i duradores per a qualsevol estructura.

2. Quins són els passos involucrats en un estudi de sòl per a fonamentacions?

Els passos involucrats en un estudi de sòl per a fonamentacions inclouen la inspecció visual del terreny, la recol·lecció de mostres de sòl, les proves de laboratori i l’anàlisi de resultats.

3. Quin tipus de sòl és més estable per a fonamentacions?

El sòl rocós és generalment el tipus de sòl més estable per a fonamentacions a causa de la seva resistència i capacitat de càrrega. No obstant això, cada tipus de sòl requereix consideracions específiques en el disseny de la fonamentació.

4. Què succeeix si no es realitza un estudi de sòl adequat?

Si no es realitza un estudi de sòl adequat, poden ocórrer problemes com a assentaments diferencials, lliscaments de terra o col·lapses estructurals. Aquests problemes poden comprometre la seguretat i la durabilitat de l’estructura.

5. Quan s’ha de realitzar un estudi de sòl per a fonamentacions?

Un estudi de sòl per a fonamentacions ha de realitzar-se abans de començar qualsevol projecte de construcció. És essencial tenir la informació adequada sobre el sòl abans de dissenyar la fonamentació i començar la construcció.

Últimes publicacions