estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

novembre 5, 2023

Lliscaments de terres: perills i prevenció

Lliscaments de terres: perills i prevenció

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

lliscaments-de-terres-perills-i-prevencio

Els lliscaments de terres són fenòmens causats per alteracions en arracades i condicions climàtiques com a pluges intenses, sequeres prolongades, terratrèmols i erupcions volcàniques. Aquests lliscaments poden portar a la formació d’allaus de fang, amb conseqüències com a lesions, afectació d’infraestructures i corts en carreteres. Les àrees propenses als lliscaments de terres són aquelles afectades per canvis en la vegetació, pendents pronunciades i construcció d’edificis o camins. Es recomana consultar experts, elaborar plans d’emergència i estar atents als advertiments meteorològics per a prevenir i protegir-se.

Causes dels lliscaments de terres

Alteracions en l’equilibri natural dels pendents

L’acció de l’aigua també juga un paper fonamental en l’ocurrència de lliscaments de terres. Les pluges torrencials i les precipitacions intenses poden saturar el sòl, augmentant el seu pes i reduint la seva capacitat de retenir la humitat. Això produeix una disminució en la resistència del terreny, provocant el seu moviment i lliscament.

Pluges torrencials i precipitacions intenses

D’altra banda, les sequeres prolongades també poden contribuir a l’aparició de lliscaments de terres. La falta d’aigua pot causar la contracció del sòl, generant esquerdes i afeblint la seva estructura. Quan finalment es produeixen precipitacions, el sòl es torna susceptible a lliscaments a causa de la seva falta de cohesió.

Sequeres prolongades i els seus efectes en el terreny

Així mateix, els lliscaments de terra també poden ser desencadenats per l’activitat sísmica. Els terratrèmols generen vibracions en la Terra que poden causar moviments i despreniments del sòl en zones amb pendents pronunciades. La intensitat i la durada del tremolor poden determinar la magnitud del lliscament.

Terratrèmols i la seva influència en els lliscaments de terres

Finalment, les erupcions volcàniques també poden tenir conseqüències desastroses en relació als lliscaments de terres. Les explosions volcàniques i el flux de lava generen canvis en les característiques del terreny, tornant-lo més inestable i susceptible a desplaçaments. A més, la presència de cendres volcàniques pot causar l’erosió del sòl i reduir encara més la seva capacitat per a retenir la humitat.

Riscos associats als lliscaments de terres

Allaus de fang i la seva ràpida propagació

Els lliscaments de terra poden desencadenar allaus de fang, especialment durant pluges intenses, quan l’aigua s’acumula ràpidament en el terreny i causa un sobtat augment de roques, terra i detritus saturats amb aigua. Aquestes allaus de fang poden propagar-se ràpidament, arrossegant amb si tot el que trobin al seu pas. Els seus corrents ràpids i violents representen un gran perill per a les persones que es troben en la seva trajectòria.

Traumatismes, lesions i malalties derivades

Els lliscaments de terra i allaus de fang poden ocasionar importants traumatismes, lesions i fins i tot malalties. Els corrents ràpids d’aigua i detritus poden colpejar i arrossegar a les persones, causant cops, ferides i fins i tot ofegaments. A més, els enderrocs i la brutícia presents en el llot poden contenir gèrmens i bacteris que poden provocar malalties com a infeccions de pell o problemes respiratoris.

Perills en infraestructures i accés a serveis

Els lliscaments de terra representen un perill significatiu per a les infraestructures, incloent-hi cables elèctrics, canonades d’aigua o gas, i embornals. La destrucció d’aquestes estructures pot interrompre l’accés a serveis bàsics com l’electricitat, l’aigua potable o el subministrament de gas. A més, les carreteres i vies fèrries poden quedar bloquejades o tallades, la qual cosa posa en perill als automobilistes i dificulta el transport i l’accés a serveis vitals, com l’atenció mèdica.

Corts en carreteres i vies fèrries

Un dels principals perills associats als lliscaments de terra és la interrupció o corts en carreteres i vies fèrries. Aquests lliscaments poden bloquejar el pas, deixant a les persones atrapades i dificultant l’evacuació o l’accés dels serveis d’emergència. A més, la presència de llot, enderrocs i roques en les vies pot provocar accidents de trànsit i obstaculitzar els mitjans de transport. Recorda que estar conscient d’aquests riscos i prendre les mesures adequades de prevenció i protecció pot ajudar a minimitzar els efectes negatius dels lliscaments de terra en la comunitat.

Àrees propenses als lliscaments de terres

Les àrees propenses als lliscaments de terres són aquelles que presenten condicions específiques i factors que augmenten el risc d’aquest fenomen. Diversos elements poden contribuir a l’aparició de lliscaments, entre ells:

Influència d’incendis forestals i canvis en el terreny

Els incendis forestals són un factor determinant en la propensió a sofrir lliscaments de terres. Aquests esdeveniments, a més de destruir la vegetació, alteren la composició i estructura del sòl, deixant-lo exposat als moviments de massa. Així mateix, els canvis en el terreny causats per activitats humanes, com la desforestació o la construcció d’infraestructures, també augmenten la vulnerabilitat als lliscaments.

Localitzacions prèvies de lliscaments

Les zones on ja han ocorregut lliscaments de terra en el passat són especialment propenses a sofrir esdeveniments similars en el futur. La presència prèvia de lliscaments indica l’existència de condicions geològiques i topogràfiques propícies perquè es produeixin novament.

Pendents empinades i àrees en vessants o barrancs

Els pendents empinats i les àrees situades en vessants o barrancs presenten un alt risc de lliscaments de terra a causa de la inestabilitat natural del terreny. La força de la gravetat actua de manera més intensa en aquestes àrees, afavorint els moviments de massa.

Efectes de construcció d’edificis i camins

La construcció d’edificis i camins pot modificar l’estabilitat del terreny i augmentar el risc de lliscaments. Les excavacions, les alteracions en la topografia i la consolidació del sòl poden afeblir l’estructura dels pendents, facilitant els moviments de terra.

Canales al costat de rius i rierols

Els canals construïts al costat de rius i rierols poden alterar el flux natural de l’aigua i tenir un impacte en l’estabilitat de la terra. Aquestes estructures poden generar erosió i soscavament, afeblint les ribes i augmentant la possibilitat de lliscaments.

Desplaçament d’aigües d’escolament

Les àrees cap a on es dirigeixen les aigües d’escolament, com les zones baixes dels vessants, són propenses als lliscaments de terra. L’aigua acumulada o en moviment pot saturar el sòl, disminuint la seva capacitat de suport i propiciant el lliscament de la capa superior de la terra.

Mesures de protecció i prevenció

A continuació, es presenten una sèrie de mesures i recomanacions que poden ajudar a protegir-se i prevenir els lliscaments de terra:

Consultar a experts en geotecnia

En cas de viure en àrees propenses a lliscaments de terra, és recomanable buscar assessorament d’experts en geotecnia. Aquests professionals poden avaluar el terreny i proporcionar informació específica sobre possibles riscos i mesures preventives adequades.

Elaboració de plans d’emergència i evacuació

És fonamental elaborar plans d’emergència i evacuació en cas de lliscaments de terra. Aquests plans han d’incloure rutes de fuita segures, punts de trobada i contactes d’emergència. És important difondre aquesta informació entre els membres de la llar i practicar simulacres regularment.

Seguiment d’advertiments meteorològics

És essencial mantenir-se informat sobre les condicions meteorològiques i els advertiments de pluges intenses. Parar esment als informes de les autoritats i utilitzar sistemes d’alerta primerenca pot ajudar a estar preparat i prendre mesures preventives a temps.

Observació de nivells d’aigua i arbres inclinats

És important vigilar els nivells d’aigua en els rierols o rierols pròxims, ja que el seu increment sobtat pot indicar el risc de lliscaments de terra. A més, parar esment a arbres o pals inclinats pot ser un senyal de possibles moviments de terra.

Reporti de lliscaments i danys a autoritats

Davant l’ocurrència de lliscaments de terra o qualsevol tipus de mal, és crucial comunicar-se immediatament amb les autoritats corresponents. Això permetrà una resposta ràpida i adequada, així com l’avaluació i mitigació dels impactes ocasionats.

Accions per a disminuir riscos i problemes relacionats

A més de les mesures anteriors, existeixen accions que poden ajudar a disminuir els riscos i problemes relacionats amb els lliscaments de terra. Algunes d’aquestes accions inclouen la conservació de la vegetació en vessants i barrancs, el control de l’erosió del sòl, la construcció de murs de contenció i la gestió adequada de les aigües d’escolament.

Casos històrics i estudis científics

Els lliscaments de terra han deixat la seva petjada en la història, brindant lliçons importants i evidències científiques sobre la magnitud d’aquests esdeveniments. A continuació, es presenten alguns casos rellevants i estudis realitzats:

Lliscaments de terra rellevants en el passat

  • La tragèdia de Vajont: En 1963, Itàlia va presenciar un dels lliscaments de terra més mortals de la història. La cresta Flanc de la Muntanya Toc va col·lapsar, generant una ona gegant que va devastar diversos pobles i va causar la mort de més de 2.000 persones.
  • Lliscament de San Francisco: El gran terratrèmol de San Francisco en 1906 també va provocar múltiples lliscaments de terra en la zona. Aquests lliscaments van contribuir encara més a la destrucció i pèrdua de vides a la ciutat.
  • Lliscament de Elm: En 1754, un enorme lliscament de terra en Elm, Suïssa, va afectar diversos llogarets pròxims. Aquest esdeveniment històric ha estat àmpliament estudiat a causa de la seva magnitud i les lliçons apreses sobre la prevenció de lliscaments.

Corriments submarins prehistòrics

Els lliscaments de terra no sols ocorren en terra ferma, també poden ocórrer sota l’aigua. S’han trobat evidències de corriments submarins prehistòrics que han deixat rastres en el fons de l’oceà. Aquests corriments poden desencadenar tsunamis i tenir un impacte catastròfic en les àrees costaneres.

Recerques a Venus i Mart sobre lliscaments

No sols en la Terra es produeixen lliscaments de terra. Les recerques a Venus i Mart han revelat evidències de lliscaments en la superfície d’aquests planetes. Aquests estudis permeten una millor comprensió dels factors geològics i les condicions que poden donar lloc a aquests esdeveniments en altres cossos celestes.

Vegeu també

Conducta davant desastres naturals

Davant situacions de lliscaments de terres, és crucial seguir pautes de comportament adequades per a garantir la nostra seguretat i la dels qui ens envolten. Algunes recomanacions inclouen mantenir la calma, buscar refugi en zones segures i seguir les indicacions de les autoritats competents.

Importància de primers auxilis

En cas de lliscaments de terres, és essencial comptar amb coneixements bàsics de primers auxilis. Això ens permetrà brindar ajuda immediata a les persones ferides, controlar hemorràgies, immobilitzar fractures i realitzar maniobres bàsiques de reanimació cardiopulmonar fins a l’arribada dels serveis mèdics.

Rol de la Creu Roja en situacions de desastre

La Creu Roja juga un paper fonamental en la gestió de situacions de desastre, inclosos els lliscaments de terres. Aquesta organització humanitària s’encarrega de brindar assistència humanitària, atenció mèdica d’emergència, suport psicològic i logístic a les persones afectades, així com de coordinar l’ajuda de voluntaris.

Construcció de murs de contenció

Els murs de contenció són estructures dissenyades per a estabilitzar terrenys i prevenir lliscaments. La seva construcció requereix d’estudis geotècnics i l’ús de materials adequats. Aquests murs són una mesura preventiva efectiva per a protegir zones vulnerables i evitar la propagació dels lliscaments de terres.

Prevenció i tractament d’incendis forestals

Els incendis forestals poden alterar l’equilibri natural dels pendents i augmentar el risc de lliscaments de terres. És important adoptar mesures de prevenció, com la neteja d’àrees forestals i la conscienciació sobre el perill del foc. A més, s’han d’establir plans de resposta i extinció eficients per a controlar i minimitzar els danys causats pels incendis.

Riscos en casos de sequeres, terratrèmols i erupcions volcàniques

A més de les pluges torrencials, és important considerar altres factors que poden augmentar els riscos de lliscaments de terres. Les sequeres prolongades afebleixen el terreny, els terratrèmols poden desencadenar moviments massius i les erupcions volcàniques poden generar fluxos de llot i enderrocs. És necessari estar preparats i conèixer les mesures adequades per a enfrontar aquestes situacions.

Plans d’evacuació i refugis en cas de lliscament de terra

Comptar amb plans d’evacuació clars i ben estructurats és fonamental per a garantir la seguretat de les persones en cas de lliscaments de terres. És necessari identificar rutes de fuita segures, establir llocs de refugi adequats i comunicar de manera efectiva les instruccions a la població. Aquests plans han de ser actualitzats i practicats regularment per a una resposta efectiva en situacions d’emergència.

  • Conducta davant desastres naturals
  • Importància de primers auxilis
  • Rol de la Creu Roja en situacions de desastre
  • Construcció de murs de contenció
  • Prevenció i tractament d’incendis forestals
  • Riscos en casos de sequeres, terratrèmols i erupcions volcàniques
  • Plans d’evacuació i refugis en cas de lliscament de terra

Últimes publicacions