estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

gener 5, 2024

Lloses de Fonamentació: Fonaments i Construcció

Lloses de Fonamentació: Fonaments i Construcció

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

lloses-de-fonamentacio-fonaments-i-construccio

Les lloses de fonamentació, també conegudes com a fonamentacions per placa o platees de fundació, són elements utilitzats en la construcció per a distribuir de manera uniforme les càrregues de l’edifici sobre el terreny. Aquestes lloses compten amb una armadura superior per a contrarestar la pressió del sòl i una inferior per a evitar deformacions. Es construeixen en formigó armat i el seu gruix varia segons el tipus d’edifici. En aquest article s’abordaran els fonaments, disseny, construcció i altres tipus de fonamentacions relacionats amb les lloses de fonamentació.

Fonaments de les lloses de fonamentació

Les lloses de fonamentació són elements fonamentals en la construcció, utilitzades per a transmetre de manera uniforme les càrregues de l’edifici al terreny. A continuació, es desenvoluparan els conceptes clau relacionats amb les lloses de fonamentació, la seva funció i característiques, els tipus de terrenys adequats per a la seva implementació, i els avantatges d’utilitzar aquest tipus de fonamentació.

Què són les lloses de fonamentació?

Les lloses de fonamentació, també conegudes com a fonamentacions per placa o platees de fundació, són estructures de formigó armat que s’utilitzen per a distribuir les càrregues d’un edifici de manera uniforme sobre el terreny. Aquestes lloses compten amb una armadura principal en la part superior per a contrarestar la pressió del terreny i de l’aigua subterrània, i una armadura inferior sota les parets portants i pilars per a evitar fletxes desiguals.

Funció i característiques de les lloses de fonamentació

La funció principal de les lloses de fonamentació és transmetre de manera uniforme les càrregues de l’edifici al terreny, evitant seients irregulars i minimitzant els possibles moviments diferencials. Aquestes fonamentacions són especialment adequades en casos on la construcció té una superfície petita en relació al volum, o quan el terreny presenta irregularitats o estratificació desigual.

Poden ser de secció constant o comptar amb reforços en els suports dels pilars mitjançant capitells en forma de bolets invertits, conegudes com a lloses fungiformes. També poden incloure bigues longitudinals i transversals per a major resistència i estabilitat estructural.

Tipus de terrenys adequats per a les lloses de fonamentació

Les lloses de fonamentació són especialment adequades en terrenys amb estratificació desigual, seients irregulars o quan el terreny de seient és fluix i de gran gruix. A més, són una bona solució quan la transmissió de càrrega a 45è requeriria una profunditat excessiva.

Avantatges d’utilitzar les lloses de fonamentació

  • Proporcionen una distribució uniforme de les càrregues de l’edifici al terreny.
  • Ajuden a prevenir seients i moviments diferencials
  • Permeten construir soterranis en sec en zones amb capa freàtica
  • S’adapten a terrenys amb irregularitats i condicions desfavorables
  • Redueixen la necessitat de pilotis o fonamentacions profundes

Disseny i construcció de les lloses de fonamentació

En aquesta secció, ens endinsarem en el procés de disseny i construcció de les lloses de fonamentació, detallant aspectes com el gruix i dimensions, els reforços i armadures, la construcció del formigó armat, i les consideracions a tenir en compte en relació amb els assentaments i seients diferencials.

Gruix i dimensions de les lloses de fonamentació

El gruix és un aspecte crucial per a garantir l’estabilitat i resistència de l’estructura. Si bé el gruix mínim recomanat és de 30 cm sobre una base de formigó pobre o de neteja, aquest pot variar entre 50 i 120 cm depenent del tipus d’edifici que es vagi a suportar. És important realitzar un estudi de càrrega i tenir en compte les característiques del terreny per a determinar el gruix adequat.

Reforços i armadures en les lloses de fonamentació

Per a contrarestar les pressions del terreny i de l’aigua subterrània, les lloses de fonamentació compten amb una armadura principal en la part superior. A més, s’utilitzen reforços en els suports dels pilars mitjançant capitells en forma de bolets invertits, conegudes com a lloses fungiformes. També poden incorporar bigues longitudinals i transversals per a augmentar la seva resistència i rigidesa estructural.

Construcció del formigó armat

La construcció de les lloses de fonamentació es realitza en formigó armat, utilitzant tècniques d’abocament i compactació adequades. S’excavarà en el terreny fins a la profunditat establerta en el projecte, després es col·locaran les armadures sobre calzos de morter i separadors d’acer per a evitar el seu moviment durant l’abocament del formigó. També es podran disposar juntes de formigonada i s’utilitzaran vibradors per a garantir una distribució uniforme i una correcta resistència del formigó.

Consideracions sobre assentaments i seients diferencials

En el disseny de les lloses de fonamentació, és imprescindible tenir en compte possibles assentaments i seients diferencials del terreny. Aquests poden provocar deformacions i danys en l’estructura. Per tant, s’han de realitzar estudis geotècnics exhaustius i considerar mesures de compensació, com la incorporació d’elements de reforç addicionals, per a mitigar aquests efectes i assegurar l’estabilitat a llarg termini.

3. Tipus de fonamentacions relacionades amb les lloses de fonamentació

En aquesta secció, explorarem els diferents tipus de fonamentacions relacionades amb les lloses de fonamentació. Aquestes alternatives proporcionen solucions eficients per a transmetre les càrregues de l’edifici al terreny de manera segura i estable.

Fonamentacions per sabates

Una opció comuna és la fonamentació per sabates, que consisteix en estructures de formigó en forma de caixa o tronc de piràmide que es col·loquen sota els pilars i murs portants. Aquestes sabates distribueixen la càrrega a través de la seva base, que sol ser més àmplia que l’element que suporta. Es dissenyen considerant la capacitat portant del sòl i permeten construir sobre terrenys amb capacitat limitada.

Fonamentacions per pilotatge

Una altra alternativa són les fonamentacions per pilotatge, que s’utilitzen en terrenys profunds o amb capacitat portant deficient. Consisteixen en pilotis, que són elements verticals de formigó armat o acer, que s’introdueixen en el sòl a través d’una perforació prèvia. Els pilotis transmeten les càrregues al terreny més resistent a major profunditat, assegurant l’estabilitat de l’edifici.

L’elecció entre fonamentacions per sabates o per pilotatge depèn de diversos factors, com la resistència del sòl, la geometria de l’estructura i els requisits de càrrega i assentament. És important realitzar una anàlisi geotècnica exhaustiva per a determinar l’opció més adequada i garantir la seguretat i durabilitat de la fonamentació.

Consideracions addicionals sobre les lloses de fonamentació

En aquesta secció, explorarem algunes consideracions addicionals relacionades amb les lloses de fonamentació, que poden ser de gran importància per a assegurar una construcció sòlida i duradora.

Lloses de fonamentació amb capitell

Dins de les variants de les lloses de fonamentació, destaquen les lloses amb capitell. Aquestes estructures, també conegudes com a lloses fungiformes, compten amb reforços en els suports dels pilars mitjançant capitells en forma de bolets invertits. La presència de capitells proporciona major capacitat de càrrega i rigidesa, permetent una distribució més eficient de les càrregues cap al terreny.

Lloses nervades i altres models estructurals

Un altre enfocament interessant en el disseny de les lloses de fonamentació és la utilització de lloses nervades. Aquestes lloses compten amb bigues longitudinals i transversals que incrementen la seva capacitat de càrrega i resistència als esforços. A més, existeixen altres models estructurals, com a lloses alleugerides o lloses alveolars, que també ofereixen avantatges en termes de reducció de pes i optimització de l’ús de materials.

Conamentacions en terrenys poc homogenis

A vegades, ens trobem amb terrenys que presenten estratificació desigual o seients irregulars. En aquests casos, les lloses són una excel·lent opció, ja que la seva superfície de suport contínua permet igualar les pressions i brindar un arriostramiento en tots els punts de suport. Això resulta especialment útil quan s’espera una distribució desigual de les càrregues a causa de les condicions del terreny.

Construcció de soterranis en sec amb lloses de fonamentació

Són especialment adequades per a la construcció de soterranis en sec. Gràcies a la seva capacitat de transmetre les càrregues al terreny de manera uniforme, es poden evitar problemes d’humitat i filtracions en el soterrani. A més, el disseny adequat de les lloses juntament amb un bon sistema de drenatge asseguren un espai sòlid i sec sota l’edifici.

Importància del bon disseny i càlcul de les lloses de fonamentació

Finalment, és fonamental destacar la importància del bon disseny i càlcul de les lloses de fonamentació. Un disseny adequat té en compte les característiques del terreny, les càrregues esperades, les condicions específiques de la construcció i altres consideracions estructurals. En realitzar un càlcul precís de les dimensions i reforços necessaris, es garanteix la resistència i estabilitat de les lloses de fonamentació, evitant problemes futurs i assegurant la durabilitat de la construcció.

Últimes publicacions