estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

octubre 5, 2023

Millores per a optimitzar un terreny: Com potenciar la seva qualitat i productivitat?

Millores per a optimitzar un terreny: Com potenciar la seva qualitat i productivitat?

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

millores-per-a-optimitzar-un-terreny-com-potenciar-la-seva-qualitat-i-productivitat

Les millores per a optimitzar un terreny són fonamentals per a garantir la seva estabilitat i productivitat. A través d’anàlisi de sòls i avaluació de característiques, es poden determinar les accions a prendre. En construcció, tècniques com l’execució de pilotis, estabilització amb ciment o calç, utilització de columnes de grava i compactació del terreny són comuns. En terrenys agrícoles, pràctiques com la rotació de cultius, equilibri del pH, reg adequat, addició de matèria orgànica i ús de cultius de cobertura contribueixen a millorar la qualitat del sòl.

Anàlisi del terreny i avaluació de característiques

L’anàlisi del terreny és fonamental per a determinar les característiques i propietats del sòl. Mitjançant diversos mètodes d’anàlisis de sòls, és possible obtenir informació clau per a la presa de decisions quant a les millores necessàries.

Mètodes d’anàlisis de sòls

Els mètodes d’anàlisis de sòls permeten conèixer les característiques físiques, químiques i biològiques d’aquest. Entre els mètodes més utilitzats es troba la presa de mostres, seguida de la realització de proves de laboratori per a determinar aspectes com la textura, la densitat, la porositat, l’acidesa, la capacitat de retenció d’aigua i nutrients, entre altres.

A més, és important avaluar la composició mineralògica del sòl, ja que això influeix en la seva capacitat de suport i estabilitat. Es poden utilitzar tècniques com la difracció de raigs X i l’anàlisi de mostres en microscopi per a identificar els minerals presents i el seu contingut relatiu.

Determinació de la capacitat portant del terreny

La capacitat portant del terreny és la capacitat que té de suportar càrregues sense sofrir deformacions excessives. Per a determinar aquesta capacitat, es realitzen assajos de càrrega en el terreny utilitzant plaques o fonaments de prova. Aquests assajos permeten obtenir la pressió admissible i l’assentament esperat en funció de la càrrega aplicada.

L’avaluació de la capacitat portant és fonamental en la planificació i disseny d’estructures, ja que una capacitat insuficient pot donar lloc a assentaments diferencials i danys en les construccions. A més, en terrenys agrícoles, conèixer la capacitat portant del sòl és necessari per a determinar la viabilitat d’uns certs cultius i optimitzar el seu rendiment.

Identificació de problemes d’estabilitat

La identificació de problemes d’estabilitat és crucial per a garantir la seguretat de les construccions i prevenir possibles lliscaments o col·lapses. Durant l’anàlisi del terreny s’han de buscar indicadors d’inestabilitat, com a esquerdes, canvis en la topografia, moviments de terra o presència d’aigua en excés.

A més, és important tenir en compte les característiques geotècniques del terreny, com la cohesió i l’angle de fricció interna, per a avaluar la seva estabilitat. En terrenys agrícoles, s’han d’identificar problemes com la compactació excessiva, l’erosió o la salinitat, ja que poden afectar el creixement dels cultius.

Tècniques de millora del terreny en construcció

La millora per a optimitzar un terreny inadequat en l’àmbit de la construcció pot aconseguir-se mitjançant diverses tècniques especialitzades. A continuació, es presenten algunes de les opcions més comunes i efectives:

Reforç del terreny amb pilotis

Els pilotis són elements estructurals que s’introdueixen en el terreny per a augmentar la seva capacitat de càrrega i estabilitat. S’executen mitjançant la perforació del sòl i la inserció de pilotis d’acer o concret. Aquesta tècnica és especialment útil en terrenys amb baixa capacitat portant o que es troben sobre estrats inestables.

Estabilització del terreny amb ciment o calç

Per a millorar l’estabilitat del terreny, es pot utilitzar la tècnica d’estabilització amb ciment o calç. Aquest procés implica la introducció d’aquests materials en el terreny, barrejant-los en proporcions adequades. D’aquesta manera, s’aconsegueix una millora en la resistència i cohesió del sòl, evitant possibles assentaments o lliscaments.

Utilització de columnes de grava

Una altra tècnica utilitzada en la construcció per a millorar la qualitat del terreny és la utilització de columnes de grava. Aquestes columnes consisteixen en la injecció de grava en el sòl a través de perforacions. El seu objectiu principal és la millora de la capacitat portant i el control dels assentaments diferencials. A més, les columnes de grava ajuden a redistribuir les càrregues de manera més uniforme en el terreny.

Compactació del terreny

La compactació del terreny és una tècnica comuna utilitzada en la construcció per a millorar l’estabilitat i resistència del sòl. Consisteix a aplicar força al sòl per a reduir els espais buits entre les partícules i augmentar la seva densitat. Això es pot aconseguir utilitzant maquinària especialitzada que apliqui una pressió adequada i repetitiva sobre el terreny. La compactació del terreny és eficaç sempre que les característiques del sòl siguin adequades.

Millores en terrenys agrícoles

La millora per a optimitzar un terreny agrícola és essencial per a garantir una agricultura sostenible i productiva. A continuació, es presenten algunes pràctiques clau que ajudaran a optimitzar la qualitat del sòl i augmentar el rendiment dels cultius.

Pràctiques de rotació de cultius

La rotació de cultius és una estratègia fonamental per a mantenir la salut del sòl. Consisteix a alternar diferents tipus de cultius en una mateixa parcel·la al llarg del temps, de manera que s’eviti l’esgotament de nutrients específics i es redueixi la proliferació de plagues i malalties. Aquesta pràctica fomenta la biodiversitat en el terreny i contribueix a millorar la fertilitat del sòl.

Equilibri del pH del sòl

El pH del sòl és un factor determinant per al creixement i desenvolupament òptim de les plantes. És important realitzar anàlisis periòdiques del pH i, en cas de ser necessari, corregir-ho mitjançant l’addició d’esmenes o correctius. Per exemple, si el pH és massa àcid, es pot aplicar calcària agrícola per a reduir l’acidesa i equilibrar els nivells d’acidesa en el sòl.

Reg adequat

El reg és fonamental per a assegurar un subministrament hídric adequat als cultius. És important conèixer les necessitats específiques d’aigua de cada tipus de planta i adaptar el reg en conseqüència. El reg excessiu o insuficient pot tenir efectes negatius en el desenvolupament dels cultius, per la qual cosa és essencial mantenir un equilibri adequat.

Addició de matèria orgànica i microorganismes benèfics

L’addició de matèria orgànica al sòl és fonamental per a millorar la seva estructura i fertilitat. Es poden utilitzar compost, fem o altres materials orgànics per a enriquir el sòl i proporcionar nutrients als cultius. A més, la introducció de microorganismes benèfics, com a fongs i bacteris beneficiosos, promourà la salut del sòl i la descomposició dels residus orgànics.

Ús de cultius de cobertura

Els cultius de cobertura són plantes que se sembren específicament per a cobrir i protegir el sòl durant períodes en els quals no hi ha cultius principals. Aquestes plantes ajuden a prevenir l’erosió del sòl, milloren la seva estructura i aporten nutrients al terreny. Alguns exemples comuns de cultius de cobertura inclouen la lleguminosa, com l’alfals, i cereals com el blat.

Últimes publicacions