estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

gener 9, 2023

Estudis geotècnics per a carreteres: Criteris bàsics

Estudis geotècnics per a carreteres: Criteris bàsics

Abans de construir una carretera és important fer diversos estudis i un dels més importants són els estudis geotècnics per a carreteres

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

estudis-geotecnics-per-a-carreteres-criteris-basics-egc-consulting-barcelona

Abans de construir qualsevol tipus de carretera és important fer diversos estudis i un dels més importants són els estudis geotècnics per a carreteres per a garantir la seguretat de la construcció.

Un requisit clau en qualsevol projecte per a la realització d’una carretera que ha de veure’s com a essencial és el conjunt de prospeccions, recerques, exploracions, anàlisis de dades disponibles, treballs de laboratori i altres tasques que conformen els genèricament anomenats estudis previs.

Els estudis previs en carreteres posseeixen característiques especials que emanen de la gran extensió de les zones que influeixen en qualsevol camí. El que ha de reflectir-se en el grau de detall que és possible treballar i estableix per al treball en carreteres diferències qualitatives i quantitatives respecte a altres àrees de la construcció pesada. Com ara les obres d’irrigació o les d’edificació.

L’estudi geotècnic té per finalitat analitzar i quantificar les característiques geomecàniques dels terrenys travessats o afectats per les obres i el seu entorn o zona d’influència.

Un estudi geotècnic es compon de diverses fases començant per l’establiment de la campanya geotècnica a realitzar i seguint amb la realització de les prospeccions de camp, assajos de laboratori i un informe final on figuressin de manera explícita conclusions i recomanacions.

Els estudis geològics i geotècnics es realitzen per a identificar les propietats de:

– El terreny i les seves estructures.

– La naturalesa dels materials a excavar.

– La incidència sobre l’estabilitat del terreny natural.

– Les condicions hidrològiques i de drenatge.

– Els materials a utilitzar en les diferents capes del ferm.

Com a etapa inicial per a la realització d’un estudi geotècnic, s’ha de recopilar i analitzar la informació disponible que contingui dades referents a característiques geotècniques dels llocs estudiats. Aquesta informació pot incloure:

1) La sismicitat de la regió del projecte.

2) Cartes geològiques i topogràfiques

3) Aixecaments topogràfics.

4) Estudis geotècnics.

5) Estudis geològics.

6) Estudis geohidrològics.

7) Aspectes climàtics.

8) Hidrologia superficial de la conca.

9) Restitució topogràfica mitjançant fotogrametria.

10) Algunes fonts d’informació que continguin dades geotècniques del lloc del projecte

Metodologia en els estudis per a carreteres

a) El reconeixement del marc geològic regional: permet interpretar l’origen i formació dels sòls, ja que en aquest procés es gesten les característiques i propietats dels sòls.

b) En l’etapa d’exploració i mostreig, s’han de definir les condicions estratigràfiques del lloc, mitjançant un programa de sondejos exploratoris amb mostreig alterat, que permetin reprogramar l’exploració amb mostreig inalterat.

c) Les proves de laboratori han de conduir a la determinació dels paràmetres significatius del comportament mecànic dels sòls. Realitzar una anàlisi geotècnica, per a predir el comportament del subsol davant les càrregues de tipus estàtic i sol·licitacions dinàmiques que li comunica l’estructura i estimar el factor de seguretat a curt i llarg termini, així com baix condicions de càrregues transitòries.

d) La formulació del procediment constructiu ha de ser part integrant de l’informe o estudis geotècnics per a carreteres i a més ser congruent amb les propietats mecàniques del subsol per a garantir la seva seguretat.

Últimes publicacions