L’estudi geotècnic pot ser molt variable, ja que l’amplitud i intensitat de les prospeccions no sols depèn de la grandària de la parcel·la, o dels m² edificables; sinó més aviat haurà d’establir-se segons dos conjunts de variables: el tipus estructural, geometria i dimensions de l’edificació; i les característiques geotècniques i disposició interna de les capes del terreny.

En tot cas, és el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) el que regeix que tipus de proves, que número i la profunditat que han d’aconseguir, en funció de la mena de construcció i de la mena de terreny.