• En un estudi geotècnic no hi ha un preu fix, ja que pot variar en funció de la mena de construcció o la localitat. C0, Construccions de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m². C1, Altres construccions de menys de 4 plantes. C2, Construccions entre 4 i 10 plantes.

  • L’estudi geotècnic pot ser molt variable, ja que l’amplitud i intensitat de les prospeccions no sols depèn de la grandària de la parcel·la, o dels m² edificables; sinó més aviat haurà d’establir-se segons dos conjunts de variables: el tipus estructural, geometria i dimensions de l’edificació; i les característiques geotècniques i disposició interna de les capes del […]

  • Aquestes són les normes principals que ha de complir un estudi geotècnic: El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Codi Estructural La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

  • Dependrà també del volum de treball, però normalment el termini és de 7 a 10 dies. Comptant des que es fan les proves en el terreny fins al lliurament del document final. L’informe final consta d’entre 40 a 50 pàgines i està signat per un geòleg.

  • Un estudi geotècnic l’ha de realitzar una empresa que compti amb els mitjans necessaris, tant de recerca in situ, com d’un laboratori totalment equipat per a la realització d’assajos del terreny, i naturalment, ha d’estar acreditada per la Conselleria d’Obres Públiques del Govern de Catalunya. L’estudi haurà de ser redactat i supervisat per tècnic especialitzat […]

  • Un estudi geotècnic és un estudi de sòls que té com a objectiu determinar les característiques mecàniques del terreny necessàries per a sustentar una construcció. De manera que s’avaluen els riscos naturals del terreny i el seu impacte en la construcció futura. És obligatori per a fer una construcció nova, o reformes que impliquin modificacions […]